English

קונג פו

משמעות המושג - קונג פו

לפני שנסביר מושג זה, הבהרה קצרה : קונג פו - במנדרינית בתעתיק הסיני העממי Pinyin, מבוטא - גונג פו (Gong fu). התעתיק המודרני יחסית, זה הנפוץ כיום הוא וויד-גיילס, ובו אכן מבטאים את המושג כקונג פו (Kung fu). גם אנו משתמשים בו. 

בכדי להבין את המשמעות המלאה של המושג קונג-פו נפרק אותו לשני חלקיו:
1. הסימניה הסינית  היא - קונג\גונג ומשמעותה: עשייה מתמשכת, עמל, עבודה, מיומנות, הצטיינות, יעילות, תפקוד, מאמץ. 
2. הסימניה הסינית  היא - פו ומשמעותה: אדם שהוא - חכם, נאור, פילוסוף.

כשמחברים את שתי המילים, מקבלים מושג המתאר אדם חכם\נאור, שעמל קשה\לאורך זמן רב, על מנת להיות מיומן\מצטיין במה שהוא עושה. 

בעולם אומנויות הלחימה, צורף המושג קונג-פו לשם האומנות, למשל קונג פו עגור לבן - pak hok kung fu. הכוונה היא - אדם המחכים ומקבל מיומנות לאחר שהשקיע מאמץ ממושך בעגור לבן. או לחילופין, המיומנות והעשייה המתמשכת של עגור לבן. מכאן ניתן להבין שהמושג קונג-פו אינו שם של אומנות לחימה זו או אחרת, אלא מתייחס לכל מיומנות או השקעה דרכה האדם מחכים. יש המוסיפים ואומרים, מגשים עצמו, שכן על מנת להיות חכם\נאור, על האדם להגשים את טבעו. לאורך השנים נפרד המושג קונג-פו משמה של האומנות, קיבל ביטוי משל עצמו והפך לשם כללי לאומנויות הלחימה הסיניות. נהוג אף להשתמש בצירוף - קונג פו סיני.

מרכז האומנויות, רחוב כפר הדר 33, הוד השרון - טל' 09-7416199